วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าต่างสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุจัดการอบรม(โครงการให้ความรู้ด้านการจราจร) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมา(เช่า)เครื่องสำรองไฟ(โครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง(แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์/โครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์(โครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน/บัลลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ก๊อกอ่างล้างหน้า/กระเบื้องปูพื้น/ค้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา(ท่อ/ข้อต่อต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง(หนังสือ/แบบพิมพ์/แผ่นพับ/โครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย(ป้ายโครงเหล็กโครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง