วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ๊นต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์(ถุงมือการแพทย์/ยาฆ่าเชื้อชนิดผง/แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม (เดือนพฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติธรรมพัฒนา (เดือนพฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนกสาริกา(เดือนพฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา(ซื้อมิเตอร์น้ำประปา) 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดทางมะพร้าว/ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา(ประเภทวัสดุก่อสร้าง)ข้อต่อ/ข้องอ/ท่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง/ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/ชุดโต๊ะทำงาน 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง