วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา(มาตรวัดน้ำ/ท่อ/ข้อต่อต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(เปลี่ยนแบตเตอรี่/กรองน้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง(โครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมา(เช่า)ชุดเครื่องเสียง(โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง/สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง/ครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง/สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง/กระเบื้อง/ประตู/โถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง/กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง