วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ซื้อปั้มซัมเมิร์ส 4นิ้ว 2เฟส 220โวลต์ 3แรงม้า/2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ชุดเซอกิตเบเกอร์(กันดูด)ขนาด 4 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(โครงการร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อ(วัสดุอุปกรณ์)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดที่พัก(โครงการฝึกอบรม)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง(โครงการฝึกอบรม)อารมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล จำนวน 19 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง