วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมอารมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อ(วัสดุอุกรณ์)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ(เครื่องแบบ)โครงการฝึกอบรมอารมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5518 (น้ำมันเครื่อง/ลูกกรองเครื่อง/ล้อปะยาง/ค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุประปา(ถ่านกำมันต์ผง) 4 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(ชุดลูกยางปั้มเบรค/น้ำมันเบรก/จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการย้ายจุดติดตั้งครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง