วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมก่อสร้าง(เหล็กเส้นป้องอ้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อปั้มซัมเมอร์ส201/62ราคา40,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อปั้มลมไฟฟ้ามอเตอร์1/4HP 36 ลิตร/184/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สานนาพ่อมี - บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาพ่ออ่อน - ภูหมากแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 4 - นาตับเต่า บ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง