วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
ธงชาติ ธงสัญญาลักษณ์บรมราชาภิเษก เสาธง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อผ้าประดับตกแต่งโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาถมดินศูนย์พัฒนาเ็กเล็กวัดศิริทรงธรรม ตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการป้องกันอุบัติเหตุ (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อแบบพิพม์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง