วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมซ่อมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51/80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.พ. 2562
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
26  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างออกแบบและจัดทำป้าย ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง