วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหลวงปู่สาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกขยะของทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อเติมน้ำยาสารดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 47 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไมโครโฟน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างการเตรียมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะในการลงพื้นที่ติดตามปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และงานด้านยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง