วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)
20  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อสารทำความสะอาดระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมแอร์สำนักงานเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง