วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำบ้านคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อต้นไม้และอุปกรณ์การปลูกตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ?จิตรอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 36 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อถ้วยรางวัล กระเช้าของขวัญ กรอบใส่เกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง