วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถขยะสำนักงานเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน 3 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 80-5518 นภ จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง