วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 36 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อถ้วยรางวัล กระเช้าของขวัญ กรอบใส่เกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถขยะสำนักงานเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง