วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน 3 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 80-5518 นภ จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสู่ความเป็นมาตรฐาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง