วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียน (อัคคีภัย เด็กติดในรถยนต์ เด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ซื้อหมึกสี)เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน/สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลนหรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยอีจอก บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 3 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,550 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,320 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโมง บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 14,189 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโมง บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 3 ตำบลบุญทัน ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 30 เมตร ยาว 250 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกรวมไม่น้อยกว่า 14,150 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโซ่ บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญทัน ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 14 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 12 เมตร ยาว 600 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดลอกรวมไม่น้อยกว่า 14,320 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโซ่ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,650 เมตร ความกว้างท้องและลึกกำหนดตามแบบแปลนหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,883 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง