วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง/เหล็กแบน/ปูนเสือเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโซ่ บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญทันช่วงที่ 1 ปากกว้าง 14 เมตร ยาว 500 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 12 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,320 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยไฮ บ้านโคกนกสาริกา หมู่ที่ 8 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโมง บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีดินขุดไม่น้อยกว่า 14,189 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยอีจอก บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 3 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,550 เมตร ความลึกตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,320 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโมง บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 3 ตำบลบุญทัน ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 30 เมตร ยาว 250 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,150 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยบุญทัน บ้านบุญทัน หมู่ที่ 2 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยบุญทัน บ้านบุญทัน หมู่ที่ 1 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 15 เมตร ยาว 650 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง