วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยโซ่ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญทัน ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,650 เมตร ความกว้างท้องและความลึกกำหนดตามแบบแปลน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,883 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณห้วยสะพุง จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ (โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD) ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ คันที่ 2 (โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ คันที่ 1 (โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง