วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุกรณ์(โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 6855 (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-6739 (ซ่อมแอร์/ล้างแอร์/ค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สายไฟ/หลอดไฟฯลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา (สารคลอรีน65%/ผงถ่านกัมมันต์/สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(เปลี่ยนชุดไฟไซเรน/ชุดไฟท้าย/ชุดแตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึก(สี)เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน SHARP DX-2000u โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์(โครงการโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรคพิษสุนัขบ้า(วัคซีน/สำลี/แอลกอฮอล์/ถุงมือยางฯลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง