โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 48
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่3 พ.ศ.2561 42
  10 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 41
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 43
  10 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 41
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 41
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน 42
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 41
  10 ม.ค. 2565    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 268369 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน