โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศใช้คู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะโดยขุดดินฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 5 บ้านครองเจริญ     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการอพทย์(ถุงมือการแพทย์/ยาฆ่าเชื้อชนิดผง/แอลกอฮอล์)      
 
 
   


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565...

ซ่อนแซมถนนสายบ้านบุญทันไปบ้านโคกนกพัฒนา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5...

สำรวจเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจ บุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไป บ้านซำแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ...


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565...

ซ่อนแซมถนนสายบ้านบุญทันไปบ้านโคกนกพัฒนา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5...

สำรวจเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจ บุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไป บ้านซำแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ...

พิธีเปิดงานฝังทองลูกนิมิต ณ วัดคลองเจริญธรรมมาวาส หมู่ที่ 6 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ซ่อนแซมถนนสายบ้านบุญทันไปบ้านโคกนกสาริกา...

พิธีฉลองอุโบสถวัดคลองเจริญธรรมิกาวาส...

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพ่อชรายุทธ โข้บุรี ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565...
 
 
18 พ.ค. 2565 ประกาศใช้คู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ...
28 ธ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุค...
23 ธ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร แ...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป...
26 ต.ค. 2564 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
26 ต.ค. 2564 ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
9 พ.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงกา...
29 เม.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์อุ...
29 เม.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิ...
20 เม.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อ...
19 เม.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network ทต.บุญทัน
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 268239 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน