โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม)     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก 350 ตัน)      
 
 
   


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ร่วมงานเลี้ยงรับ นายอภิชาติ พรหมพื้น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงภูซางใหญ่วิทยาคม และส่งนายสมศักดิ์ นากัวนิล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงกุดสะเทียนวิทยาคาร ณ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยา ...

เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการ สถานที่หมู่ที่ 3 บ้านน้ำโมง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

มอบสวัสดิการเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัวของคุณแม่กันหา แฝงเมืองคุก(ผู้วายชนม์) ...


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ร่วมงานเลี้ยงรับ นายอภิชาติ พรหมพื้น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงภูซางใหญ่วิทยาคม และส่งนายสมศักดิ์ นากัวนิล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงกุดสะเทียนวิทยาคาร ณ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยา ...

เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการ สถานที่หมู่ที่ 3 บ้านน้ำโมง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

มอบสวัสดิการเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัวของคุณแม่กันหา แฝงเมืองคุก(ผู้วายชนม์) ...

ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบุญทัน ณ เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ลงพื้นที่สำรวจบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกนกพัฒนา และระบบประปาบ้านโคกนกพัฒนา ณ บ้านโคกนกพัฒนา ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ลงพื้นที่เพื่อหาจุดดำเนินการโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จุดวัดป่าภูมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ 5,6,7และ 8 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...
 
 
21 มิ.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน
30 พ.ค. 2565 ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบ...
25 พ.ค. 2565 ประกาสผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบุญทัน
18 พ.ค. 2565 ประกาศใช้คู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ...
28 ธ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุค...
23 ธ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร แ...
8 มิ.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยา...
8 มิ.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร...
6 มิ.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อ...
25 พ.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อบำร...
25 พ.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network ทต.บุญทัน
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 280254 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน