โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 คำแถลงนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน

 

คำแถลงนโยบาย

 ของ

นายวิชิต  เฉยบุญเรือง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน

แถลงต่อ

สภาเทศบาลตำบลบุญทัน

เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญทัน

 

 

 

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบุญทัน ของ

นายวิชิต  เฉยบุญเรือง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน

เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญทัน

**************************

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบุญทันที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน  หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้มีเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน และนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน เมื่อวันที่
๒8 มีนาคม ๒๕64 นั้น ข้าพเจ้า นายวิชิต  เฉยบุญเรือง ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน ให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน ประกอบกับมติคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2564

          ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ความว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล   เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

บัดนี้ข้าพเจ้า นายวิชิต  เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทันพร้อมด้วยคณะบริหารที่จะเข้ามาช่วยบริหารงาน คือ

  1. นายสุดธนู    แสนคำ           เป็น     รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑
  2. นายอุดม     จันทคูณ           เป็น     รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒
  3. นายวิโรจน์   เถาถาวงศ์        เป็น     เลขานุการนายกเทศมนตรี
  4. นายเสกสรร บัวสด             เป็น     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                                                                                  
  5. จึงขอนำเรียนต่อ ท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงเกียรติ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลบุญทัน ซึ่งมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลบุญทันให้มีความเจริญในทุกๆด้าน  ข้าพเจ้ามองว่าวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องวางกรอบยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบมีทิศทางและประสานสรรพกำลังบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มีเอกภาพโปร่งใสให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักหลักธรรมมาภิบาลความสำเร็จอย่างยั่งยืนก็จะปรากฏให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรม  ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยความเคารพว่าตลอดระยะเวลาการทำงานจะขอพัฒนาเทศบาลตำบลบุญทันให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชนโดยการทุ่มเทความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้วยความเสียสละ  รวมทั้งการระดมสรรพกำลังต่างๆที่เป็นประโยชน์เข้ามาช่วยในการพัฒนาเทศบาลตำบลบุญทันให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารต้องการให้“ บุญทันเป็นตำบลน่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเสริมสร้างรายได้ให้มีกินอย่างพอเพียง  สืบสานเรื่องวัฒนธรรมประเพณี   สร้างเด็กให้เป็นคนดีมีคุณภาพประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสงบสุขและยั่งยืน ”

 

ด้วยเทศบาลตำบลบุญทัน มีเขตพื้นที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากจังหวัดหนองบัวลำภู และอำเภอสุวรรณคูหา เป็นอย่างมาก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะ  การคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปัญหาด้านการสาธารณสุขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดทั้งปัญหาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แต่อย่างไรก็ดีพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบุญทันยังมีปัจจัยด้านบวก คือ เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำดินมีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนยังเหลืออยู่ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ทางการเมือง และอื่นๆอีก
 

ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุญทัน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานในห้วงระยะเวลาตามวาระ ๔ ปี ต่อสภาเทศบาลตำบลบุญทันสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุญทันโดยได้กำหนดนโยบายไว้ รวม ๖ ด้าน ดังนี้

 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่

          - พัฒนาปรับปรุง  บำรุง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร และถนนการคมนาคมทุกเส้นทางในตำบลบุญทัน

          - ส่งเสริมให้มีบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

          - ส่งเสริมการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  และส่งเสริมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

          - พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้เพียงพอต่อชุมชน
          - ส่งเสริมให้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค

๒. ด้านการบริหาร  ได้แก่
          - การบริการประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

          - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมโดยนำหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทาง

          - อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

          - อำนวยความสะดวกในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย  ถึงครัวเรือน  

๓. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

          - ส่งเสริมสนับสนุนตลาดกลางยางพารา  และสินค้าทางการเกษตร  ให้ได้มาตรฐานมีความสะดวก

 และไม่กระทบต่อชุมชน

          - พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักวิชาการเกษตรคอยบริการ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเกษตรทางพืชและสัตว์ทั้งในสำนักงานและนอกพื้นที่ 

          - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ

          - ส่งเสริมและสนับสนุน  การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

๔. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ได้แก่

          - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน น่าเรียน  น่าอยู่ ครูมีประสิทธิภาพ เด็กมีพัฒนาการที่ดี

          - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ เพื่อรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซี่ยน

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในตำบลบุญทัน

- ส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนเรียนดีแต่อยากจน

- ส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม  และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยสม่ำเสมอ

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกีฬาสัมพันธ์และนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ตำบล

๕. ด้านสาธารณสุขได้แก่
          - จัดให้มีรถกู้ชีพและบุคลากรให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

          - ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารงานกองทุน  สปสช. ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข

             อย่างเต็มที่

          - ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขนอกสถานที่

          - ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด  

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่

          - ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรม  และสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม่ใช้ประโยชน์

          ในพื้นที่ทำกิน  เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า

          - ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ เน้นการจัดการและกำจัดขยะ  พัฒนาที่ทิ้งขยะให้ถูก

สุขลักษณะและมีความปลอดภัย

          - ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงประวัติศาสตร์
 

          ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบุญทัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน  หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน โดยข้าพเจ้าจะบริหารงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก  นอกเหนือจากนโยบายที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอต่อสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้แล้วประชาชนหรือสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดประสงค์ที่จะเสนอนโยบายหรือโครงการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับไว้พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่พึงกระทำได้ตามระเบียบฯและอยู่ในวงเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลบุญทัน ที่สามารถกระทำให้เป็นจริงได้โดยถือว่าทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เทศบาลตำบลบุญทันของเรา  ข้าพเจ้าขอให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการเพราะเป้าประสงค์สูงสุดของเราทุกคนคือ“ ประโยชน์สุขของประชาชน”

              จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบุญทันทราบ

 

ขอขอบพระคุณ

 

 

 

(นายวิชิต   เฉยบุญเรือง)

 นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 413019 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน